STADGAR FÖR
STIFTELSEN STOCKHOLMS KRISTLIGA YNGLINGAFÖRENINGS STIPENDIEFOND

Fondens namn

Denna stipendiefond är grundad av Stockholms Kristliga Ynglingaförening och skall benämnas STOCKHOLMS KRISTLIGA YNGLINGAFÖRENINGS STIPENDIEFOND.

Ändamål

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt stödja dem som genom vidareutbildning – efter fullföljd grundutbildning - vill förkovra sig för vidare tjänst i kristen verksamhet – inom eller utom landet – eller dem som önskar bedriva vetenskaplig forskning som berör kristen verksamhet. Med grundutbildning avses fullföljda studier vid teologiskt seminarium, högskola eller motsvarande. Styrelsen är behörig att ge dispens från denna regel.

Behöriga sökanden

Stiftelsen vänder sig till personer verksamma inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Equmeniakyrkan. Behöriga sökande är personer som genomgått utbildning för pastorer, missionärer, kyrkomusiker eller högskolelärare. I undantagsfall kan styrelsen godtaga annan sökande. Vad beträffar forskning avgör styrelsen om sökanden är behörig.

Ekonomisk förvaltning och styrelse

Fondens tillgångar utgöres av dels fonderade, dels för utdelning tillgängliga medel, vilka skall redovisas var för sig. I samband med fondens bildande tillföres vardera kontot 500 000 kronor. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och skall bestå av tre personer och en suppleant vilka utses på förslag av Stockholms Kristliga Ynglingaförenings årsmöte. Styrelsen svarar för förvaltningen. Fonderade medel skall därvid förvaltas av Enskilda kapitalförvaltning eller annan likvärdig bankanknuten kapitalförvaltare. Av avkastningen skall 20 % läggas till fonden och resterande del tillföras tillgängliga medel. Utlåning i någon form får ej förekomma.

Räkenskapsåret är kalenderår. Två revisorer, varav minst en skall vara godkänd eller auktoriserad, skall revidera stiftelsen och avge revisionsberättelse över stiftelsens förvaltning. Revisorerna utses på förslag av Stockholms Kristliga Ynglingaförenings årsmöte.

Styrelsens ledamöter äger ej uppbära arvode för sitt uppdrag. Däremot får kostnader föranledda av styrelseuppdraget bestridas liksom övriga kostnader för verksamheten.

Ansökan om stipendier

Ansökan om stipendier ställes till stiftelsen. Styrelsen fattar därefter beslut om fördelning av tillgängliga medel. Inriktningen skall därvid vara att huvudparten av medlen fördelas vid samma tillfälle en gång per år och att stipendiaterna erhåller besked senast under maj månad. Styrelsen är behörig att när som helst under året fatta beslut i enskilda fall som bedöms angelägna.

Fördelning av tillgängliga medel

Om tillgängliga medel överstiger det belopp styrelsen tillstyrkt för utdelning, behöver ingen prioritering samfunden emellan ske. Vid omvänt förhållande skall prioritering ske mellan EFS och Equmeniakyrkan i proportion 25/75.

Verksamhetsberättelse

Styrelsen skall varje år avgiva berättelse över stiftelsens verksamhet. Verksamhetsåret skall sammanfalla med räkenskapsåret. Ett exemplar av verksamhetsberättelsen och årsredovisningen skall tillställas respektive samfund samt SKY.

Tillsyn

Fonden skall ej stå under statlig eller annan offentlig myndighets tillsyn.(Ändring har skett genom Kammarkollegiets beslut 2019-01-28 samt Länsstyrelsens beslut 2019-05-10)