KONTAKT

Ansökan skall ingivas på särskilt formulär som kan rekvireras från stiftelsens sekreterare eller hämtas här på stiftelsens hemsida, och skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 februari 2024.

Ansökan sändes till:

SKY:s STIPENDIEFOND
c/o Marianne Feldt
Römossevägen 23
146 31  TULLINGE
tel 0708-89 08 99
me.feldt@gmail.com