INFORMATION FÖR SÖKANDE                         

FONDENS
ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt stödja dem som genom fortbildning - efter fullföljd grundutbildning - vill förkovra sig för vidare tjänst i kristen verksamhet - inom eller utom landet - eller för dem som önskar bedriva vetenskaplig forskning som berör kristen verksamhet. Med grundutbildning avses fullföljda studier vid teologiskt seminarium, högskola eller motsvarande. Stipendiekommittén kan medge dispens från denna regel.

BEHÖRIGA
SÖKANDE

Stiftelsen vänder sig till personer verksamma inom EFS och Equmeniakyrkan. Behöriga sökande är personer som genomgått utbildning för pastorer, missionärer, diakoner, kyrkomusiker eller annan för arbetsuppgifterna relevant utbildning. I undantagsfall kan stipendiekommittén godta annan sökande. Vad beträffar forskning avgör stipendiekommittén om sökanden är behörig.

HUR MAN SÖKER
STIPENDIUM

Ansökan skall ingivas i ett exemplar på fastställt formulär och skall vara sekretariatet tillhanda den 15 februari. Blanketten finns att hämta här på hemsidan.

Blanketten bör ifyllas kortfattat så långt utrymmet medger. Betygsavskrifter eller andra bilagor behöver inte bifogas. Sådana infordras vid behov.

 • Förlorad arbetsinkomst upptas ej som studiekostnad. Beaktas av styrelsen med utgångspunkt från hur studierna skall bedrivas.

 • Kostnad för kost och logi avser utom hemmet vid studier på annan ort.

 • Stipendium utdelas endast för ett ändamål. Skulle ansökan omfatta två eller flera ändamål, prioriterar styrelsen efter eget gottfinnande.

 • Stipendium kan endast erhållas fyra terminer under en fyraårsperiod

 • Ansökan kan ingivas oavsett om sökanden fått bekräftelse på att ha blivit antagen till uppgiven utbildning eller ej.

  Ansökan sändes till

SKY:s STIPENDIEFOND
c/o Marianne Feldt
Römossevägen 23
146 31  TULLINGE
tel 0708-89 08 99
me.feldt@gmail.com

ÖVRIGT

 • Fördelning av tillgängliga medel sker en gång per år. Sökande erhåller besked om stiftelsens beslut senast i maj månad. Stipendierna avser närmast påföljande läsår.

 • Sökande kan - om godtagbara skäl anses föreligga - senarelägga studiernas påbörjande ett år. Meddelande härom - liksom om skälen till ett senareläggande - skall skriftligen lämnas till sekreteraren.

 • Utbetalning av stipendier sker i anslutning till studiernas påbörjande - tidigast under augusti månad - och efter rekvisition.

 • Det förutsätts att sökanden varit ute i aktiv tjänst minst två år efter avslutad grundutbildning.

 • Stipendiaten förväntas efter fullföljd fortbildning inlämna en kortfattad redogörelse för hur han/hon kunnat tillgodogöra sig stipendiet samt bifoga eventuell uppsats eller avhandling. För att kunna söka nytt stipendium måste tidigare erhållna stipendier först avrapporteras.